Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n työllisyyskatsaus 2014 (Employment Outlook) - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 9.9.2014 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n työllisyyskatsaus 2014 (Employment Outlook)

Employment Outlook

OECD:n vuosittainen työllisyyskatsaus julkistettiin syyskuun alussa. Tämänvuotinen, OECD Employment Outlook 2014 osuu ajallisesti OECD:n työllisyysstrategian (OECD Jobs Strategy)  20-vuotissyntymävuoteen. Aiempien katsausten tapaan tarkastellaan laajasti OECD-maiden ja avainkumppanimaiden viimeaikaista työmarkkinakehitystä ja hahmotellaan mahdollisia politiikkatoimia  työllisyyden ja työpaikkojen laadun kehittämiseen.  Maakohtaista vertailudataa analysoidaan vuosituhannen alusta alkaen, mutta painottuen viimeisiin noin neljään vuoteen. Yleisnäkymä on harmaasävyinen, sillä työllisyystilanne on edelleen useissa OECD-maissa selvästi huonompi kuin ennen talouskriisiä, vaikka lievää toipumista on ollut paikoin havaittavissa. Vuosien 2014-2015 aikana odotetaan työttömyyden hiukan laskevan.

Kaiken kaikkiaan OECD näkee kysynnän tukemisen tärkeäksi siellä, missä elpyminen on heikkoa. Tarvitaan kilpailua tukevia uudistuksia, syrjäytyneille työntekijöille tukea heidän siirtyessään uusiin töihin samoin kuin matalapalkkaisten työntekijöiden palkkojen tukemista. Eräs huolenaihe on, että pitkään jatkuneen työttömyyden seurauksena näyttää joissakin maissa kehittyneen rakenteellista  työttömyyttä, joka ei välttämättä automaattisesti korjaannu vaikka taloustilanne kohenisi. Tämä johtuu erityisesti pitkäaikaistyöttömien työnhakumotivaation loppumisesta ja sisältää erilaisia henkisen pääoman menetyksen muotoja.

Reaalipalkat ovat jopa laskeneet tai kasvaneet hyvin hitaasti. Esim. euroalueella tämä on tosin tukenut ulkoista kilpailukykyä. Vuoden 2010 reaalipalkkojen laskua on käsitelty tekstissä muita ajankohtia tarkemmin ja OECD toteaa kyseisen vuoden aleneman Suomessa olleen harvinaisempaa kuin muissa jäsenmaissa: Suomessa aleneminen koski 38 % työvoimasta, kun keskiarvo OECD-maissa oli 49 %, ja enimmillään jopa kahta kolmasosaa työvoimasta esim. Virossa ja UK:ssa.

Julkaisussa tarkastellaan myös työnlaatua, mitä pidetään työmarkkinoiden tasokkuuden mittarina työpaikkojen määrän ohella.  Tarkastelussa otetaan huomioon tulotaso ja –jakauma sekä työmarkkinaturva ja työympäristön laatu. Maiden ja sosioekonomisten ryhmien välillä on tuloksissa suurta vaihtelevuutta, mutta havaittavissa on korrelaatiotakin työpaikkojen määrän ja työnlaadun kesken. OECD jaottelee karkeasti jäsenmaat kolmeen kategoriaan, joista se laskee Suomen kuuluvan ylimpään, mikä tarkoittaa "hyvien työpaikkojen" ja työpaikkojen määrän myönteistä korrelaatiota.

Määräaikaisten ja muiden epäsäännöllisten työsuhteiden vaikutuksia työmarkkinoihin tarkastellaan useista näkökulmista ja eri tahojen intresseistä käsin.  OECD:n vaikutelmana on, että epäsäännöllisen työn jo kauan ja nopeaa vauhtia lisäännyttyä tarvittaisiin toimia sen etujen ja haittojen sekä eriarvoisuuden tasapainottamiseksi. Mahdollinen poliittinen ratkaisu olisi määräaikaisten työsopimusten tiukempi sääntely samalla kun vakituisten työntekijöiden irtisanomisen sääntelyä lievennettäisiin.

 Outlook-julkaisussa esitetään uutta tietoa myös osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen suhteesta työllistymiseen ja työmarkkinoihin.  Opiskelijoiden epäsäännöllisen työn sääntelyn, lähinnä sen esteiden poistamisen,  nähdään suurella todennäköisyydellä edistävän opiskelijoiden työkokemuksen karttumista opintojen kannalta hyödyllisissä tehtävissä ja siten myös myöhemmässä työllistymisessä.

Lisätietoja ja OECD Employment Outlook 2014 osoitteen  http://www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm kautta.

Teollisuusneuvos Anne Väätäinen;  Suomen OECD-edustusto, anne.vaatainen@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 9.9.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot