Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen toimialakohtaiset tavoitteet - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Suomi ja OECD : Suomen toimialakohtaiset tavoitteet

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen toimialakohtaiset tavoitteet

Suomi panostaa keskeisimmillä toimialoilla seuraaviin toimintoihin:

Talous- ja rakennepolitiikka

- Pyritään säilyttämään taloudellinen ulottuvuus OECD:n toiminnan ytimenä ja punaisena lankana.

- Keskitytään talouksien rakennekysymyksiin tämän ollessa järjestön vahvuus ja muista kansainvälisistä järjestöistä erottava tekijä.

- Tuetaan tätä priorisointia ja edistetään analyysien syventämistä kestävän kasvun puitteiden kehittämiseksi.

- Tuetaan työtä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi rakennepolitiikan eri lohkoilla.

- Hyödynnetään OECD:n tarjoamia mahdollisuuksia vertaistuen ja -painostuksen avulla edistää parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa niin OECD:n jäsenmaissa kuin sen ulkopuolella kansainvälisten toimintapuitteiden kehittämiseksi.

- Tuetaan pyrkimyksiä hallitusti lisätä globaalinäkökulma analyyseihin.

- Pyritään turvaamaan nykymuotoisten taloudellisten maatutkintojen ja verotusta koskevan vakiintuneen toiminnan jatkuminen.

- Rahoitusmarkkinakysymysten osalta edistetään näkökulman suuntaamista enenevästi sääntelyn kehittämiseen.

- Hallinnon kehittämistyön osalta tuetaan pyrkimystä tuottaa nykyistä järjestelmällisemmin seurantatietoa hallinnon uudistusten vaikutuksista jäsenmaissa.

Elinkeino- ja teollisuuspolitiikka

- Korostetaan Suomen elinkeinopolitiikan kannalta OECD:n perustavoitteen toteutumista eli taloudellisen kasvun edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä

- Edesautetaan kasvun luomista ja rakenteellista sopeutumista koskevien aloitteiden ja selvitysten huomioon ottamista Suomessa.

- Panostetaan OECD:n ja taloudellisesti merkityksellisimpien ei-jäsenmaiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

- Panostetaan lisäksi:

        - yrityksiin vaikuttavan sääntelyn yksinkertaistamiseen

        - kilpailupolitiikan analysointiin ja koordinointiin

        - OECD:n roolin vahvistamiseen yritysten "Corporate governance" -toiminnassa

        - innovaatiotoiminnan seuraamiseen ja sen tulosten arviointiin

        - politiikkavaihtoehtojen selvittämiseen yritys- ja teollisuuspolitiikassa

        - tieto- ja viestintäteknologian merkitykseen elinkeinoelämän uusiutumisessa

- Seurataan aktiivisesti kansainvälistä energiatilannetta Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toiminnan puitteissa.

Kauppapolitiikka

- Vaikutetaan OECD:n analyysityön sisältöön ja sen kohdentumiseen niin, että se tukee kansainvälistä kauppajärjestelmää ja Suomen kauppa- ja investointipolitiikan tarpeita. Suomelle tärkeitä aihealueita ovat palvelukaupan vapauttamiseen, kansainvälisiin arvoketjuihin, kauppa- ja investointisääntöjen koherenssiin, sääntely-yhteistyöhön, digitaaliseen talouteen ja vientiluottojärjestelyihin liittyvä tutkimus.

- Pyritään edistämään OECD:n tuottaman kauppapoliittisen tutkimuksen hyödyntämistä Suomessa.

- Tuetaan analyysityötä, joka tukee kehitysmaiden integroitumista kansainväliseen kauppajärjestelmään, erityisesti globaaleihin arvoketjuihin liittyen.

Maatalouspolitiikka

- Hyödynnetään OECD-työtä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittämisessä.

- Pyritään lisäämään OECD:ssä ja Suomessa tehtävän tutkimus- ja selvitystyön synergiaa.

- Painotetaan vuoden 2016 maatalousministerikokouksen päätelmien huomioon ottamista kaikessa maataloussektorin OECD-työssä

Ympäristöpolitiikka

- Kehitetään kestävää kulutusta ja tuotantoa tukevia keinoja ja välineitä (ml. kannustimien käyttö), edistetään niiden käyttöönottoa ja tuetaan ko. kapasiteetin rakentamista erityisesti kehitysmaissa

- Kehitetään sektorikohtaisia ohjaus- ja muita keinoja kestävän kehityksen toteuttamiseksi läpäisyperiaatteen mukaisesti

- Panostetaan lisäksi:

        - YK:n ilmastosopimuksen toimeenpanoon, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tarvittaviin selvityksiin ja keinoanalyyseihin

Kehityspolitiikka

- Vaikutetaan kehitysapukomitean (DAC) työn priorisointiin ja rakenteiden virtaviivaistamiseen.

- Tuetaan YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista.

- Pidetään esillä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja painotetaan sitä erityisesti kauppa- ja kehityskysymyksissä.

- Tuetaan odotettavissa olevan kehitysyhteistyömäärärahojen kasvun hallintaa.

- Edistetään Pariisin julistuksen seurantaa ja seurantajärjestelmien kehittämistä sekä avun tuloksellisuuden vahvistamista.

- Osallistutaan aktiivisesti OECD/DACin piirissä käytävään keskusteluun kansainvälisestä rahoitusarkkitehtuurista.

Lisäksi panostetaan:

        - OECD:n eri politiikkasektoreiden työssä otetaan johdonmukaisesti huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristön kestävä kehitys sekä erityisesti luonnontaloudellisesti kestävä kehitys

        - kehitysmaiden talouskasvuun ja köyhyyden vähentämiseen tähtäävään työhön

 Koulutus- ja tiedepolitiikka

- Hyödynnetään Suomen hyvää menestystä aiemmissa kansainvälisessä vertailussa (mm. oppisaavutusvertailu PISA:ssa) sekä toimitaan aktiivisesti koulutuksen laatua edistävässä OECD:n työssä ja hankkeissa.

- Edistetään Suomen tunnettavuutta korkean ja laadukkaan koulutustason maana.

- Tarkastellaan OECD- työn kautta esiin nousseita politiikkavaihtoehtoja sekä -ohjeita ja jäsenmaiden kokemuksia ja välitetään kokemuksia kotimaiseen koulutuksen tulevaisuuskeskusteluun sekä koulutus- ja tiedepoliittisiin uudistuksiin.

- Otetaan huomioon erityisesti väestön ikärakenteen koulutukselle, sen rakenteille ja sisältöihin, asettamat muutospaineet sekä tarve kehittää inhimillisiä voimavaroja T & K- toimintaa varten.

- Osallistutaan aktiivisesti koulutuksen, etenkin korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen ja tieteen rahoituskysymysten käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

- Korostetaan ikärakenteen muutosten vaikutuksia eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien kehittämiseen.

- Tarkastellaan OECD:n kokemuksia muutosten vaikutuksista palveluiden rahoitukseen, tuotantoon ja käyttöön.

- Analysoidaan OECD:n ja sen jäsenmaiden kokemuksia siirtolaisuuden ja maahanmuuton sosiaaliturvalle ja muille yhteiskunnan alueille aiheuttamista muutospaineista.

- Tarkastellaan OECD-maiden kokemuksia maahanmuuttajien työllistymisestä ja integroitumisesta sekä maahanmuuton yhteyksistä työvoimatarpeeseen.

- Terveyskomitean työn kautta edistetään meneillään olevien kansallisten terveydenhuoltoon liittyvien ohjelmien toteutusta.

- Tehdään tunnetuksi OECD:n tekemän Suomen terveydenhuollon maa-arvion tuloksia.

Työllisyys-, työelämän kehittämis- ja maahanmuuttopolitiikka

- Edistetään OECD:n uudistetun Työpaikat-strategian hyväksikäyttöä kansallisen työllisyyspolitiikan toteutuksessa.

- Huolehditaan siitä, että OECD:n globalisaatiota ja sen työmarkkinavaikutuksia koskevat tutkimustulokset, asiantuntemus ja politiikkasuositukset ovat tehokkaasti käytettävissä kansallisen valmistelutyön tukena.

- Tuetaan väestön ikääntymistä ja työllisyyspolitiikkaa käsitelleen teematutkimuksen tulosten ja politiikkasuositusten hyödyntämistä kansallisissa toimintalinjauksissa.

- Huolehditaan siitä, että OECD:n kautta saadaan jatkuvasti tietoja jäsenmaissa harjoite­tun työaikapolitiikan hyvinvointivaikutuksista erityisesti suhteessa työn ja perheen yhteen­sovittamiseen ja tuottavuuteen.

- Seurataan monikansallisia yrityksiä koskevan suosituksen toteutumista jäsenmaissa.

- Osallistutaan keskusteluihin kansainvälisistä uusia muotoja saavista muuttoliikkeistä sekä hyödynnetään OECD:n piirissä tehtyä tutkimusta ja tietoja OECD-jäsenmaiden kehittyvistä maahanmuuttopolitiikoista, erityisesti työperäisen maahanmuuton ohjelmaa ajatellen.

- Tuetaan pyrkimyksiä vertailukelpoisten kansainvälisten siirtolaisuutta koskevien tilastojen aikaansaamiseksi sekä työvoiman liikkumiseen ja maahanmuuttajien (työelämään) kotoutumiseen liittyviä tutkimushankkeita.

- Hankitaan ja levitetään tietoa sekä osallistutaan keskusteluun siitä, miten OECD-maissa vaikutetaan paikallislähtöisin hankkein työllisyysasteen nostamiseen ja rakenteellisen työttömyyden purkamiseen.

              

Tulosta

Päivitetty 8.2.2017


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot